พิมพ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

   - การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้องค์กรเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านอาหารสัตว์

   - การเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์

   - การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารสัตว์ให้เข้มแข็ง

   - การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนและบริการด้านอาหารสัตว์

พื้นที่รับผิดชอบ     2   จังหวัด

      1.จังหวัดหนองคาย

      2.จังหวัดบึงกาฬ