วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์”

                                    ค่านิยม                                                                

                                    " I2 - SMART "

                        I  : Innovation       มุ่งเน้นนวัตกรรม
                        I  : Integration       บูรณาการการทำงาน
                        S  : Standard          มีมาตรฐาน
                        M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ
                        A  : Agility              คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
                        R  : Responsibility   รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
                        T  : Teamwork        มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

พันธกิจ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

พัฒนาระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ

แก้ปัญหาด้านอาหารสัตว์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการผลิตเสบียงสัตว์

เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ทดสอบ สาธิต ฝึกอบรม เผยแพร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกรให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย