พิมพ์

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ได้รับการจัดตั้งเป็นสถานีพืชอาหารสัตว์หนองคาย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2508 โดยจังหวัดหนองคายอนุญาตให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งเป็นศูนย์แพร่พันธุ์สัตว์และสถานีพืชอาหารสัตว์ ตามหนังสือที่ กษ 0605/3787 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2508 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสง่า  ตำบลสระใคร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 563 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา อยู่ริมถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย กิโลเมตรที่ 17 ห่างจากเมืองหนองคาย 17 กิโลเมตร   (ปัจจุบันมีพื้นที่  313  ไร่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

เป็นหน่วยงานส่วนกลางมีสำนักงานอยู่ส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์         กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วิจัย พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหา และปรับให้เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ(จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ)

2.ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์จำหน่าย และผลิตเสบียงที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

3.ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพื้นที่