ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย

ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100              

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สามารถสอบถามเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ 

บริการด้านเมล็ดพันธุ์  บริการด้านท่อนพันธุ์ และบริการด้านเสบียงสัตว์

ได้ที่เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 

 

1. นายอดุลย์  ธรรมวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล

089-7117627

 

2. นายสำราญ  สุระวิชัย  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

082-6816120

 

 

 

เวลาให้บริการ 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.

**เจ้าหน้าที่หยุดให้บริการพักเที่ยง เวลา 12.00-13.00น.