1) งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/10-6CaaHtlyNAVJ2cnZNbO8zmTqAJROFe/view?usp=sharing

2) งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

https://drive.google.com/file/d/1nAuNDCUM6tVUPAveT2E5dvIfbJpuB-OW/view?usp=sharing

3) งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

https://drive.google.com/file/d/19dflO3i0s91jiI9ouE4kxBRZQj8G-HJR/view?usp=sharing

4) งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1z1X8nth1zdh0clvbxuzgIinuKYD3ph_H/view?usp=sharing

5) งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

https://drive.google.com/file/d/1MDT-t3a4xIaqF0QoLb74RLAMzMkxLmtQ/view?usp=sharing

6) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

https://drive.google.com/file/d/1En59dfv1ppQdJ5i78e8aODmlP2Oirxa5/view?usp=sharing

7) งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

https://drive.google.com/file/d/1Jbl2VLsjpx7YycGHZOAIt2u6IeqwUt9t/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/channel/UC_424jbU_Wp2-Wc8twI8h7w

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  นางสุกัญญา  คำพะแย  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย  ได้มอบหมายให้นายอธิศ  ฐานวิเศษ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)โดยผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronics Data Capture : EDC QR Code) และส่งมอบเครื่อง EDC QR Code ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4