วิสัยทัศน์ กรมปศุสัตว์ "เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก"   วิสัยทัศน์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ "มุ่งมั่นพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์"   พันธกิจ กรมปศุสัตว์ 1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ 3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4. กํากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5. อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์   พันธกิจ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ วิธีการจัดการ การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิชาการพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ การผลิต การใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 3. ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 4. ผลิตและขยายพันธุ์ พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการผลิตเสบียงสัตว์ การผลิตพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 6. กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเสบียงสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 7. ให้คําปรึกษาและแนะนําด้านอาหารสัตว์ และการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ดิน น้ำ และปุ๋ย แก่เกษตรกร 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี ยินดีต้อนรับ

ที่อยู่ 221 หมู่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

เบอร์โทรศัพท์,โทรสาร 063-114-5451

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

 

ประวัติและที่ตั้ง           สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  เดิมชื่อ สถานีพืชอาหารสัตว์ห้วยหลวง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 ในพื้นทีนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 23 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  ๙๐๐  ไร่  หน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้า  วิจัย  เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  ให้มีความเหมะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ พัฒนาระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบภัยธรรมชาติ ทดสอบ  สาธิต  ฝึกอบรม  เผยแพร่  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกร ให้คำปรึกษา  แนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์ เขตพื้นที่รับผิดชอบ  พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันเปลี่ยนกรอบโครงสร้างใหม่ใช้ชื่อ "ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี"