ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี

 

ประวัติและที่ตั้ง           สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี  เดิมชื่อ สถานีพืชอาหารสัตว์ห้วยหลวง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 ในพื้นทีนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 23 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  ๙๐๐  ไร่  หน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้า  วิจัย  เทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  ให้มีความเหมะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่ พัฒนาระบบการผลิตและกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบภัยธรรมชาติ ทดสอบ  สาธิต  ฝึกอบรม  เผยแพร่  ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกร ให้คำปรึกษา  แนะนำวิชาการด้านอาหารสัตว์ เขตพื้นที่รับผิดชอบ  พื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันเปลี่ยนกรอบโครงสร้างใหม่ใช้ชื่อ "ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี"