พิมพ์

วิสัยทัศน์ กรมปศุสัตว์ "เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก"   วิสัยทัศน์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ "มุ่งมั่นพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์"   พันธกิจ กรมปศุสัตว์ 1. ให้บริการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์ ที่ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์ 3. วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 4. กํากับ ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5. อนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์   พันธกิจ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านคุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ วิธีการจัดการ การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เลี้ยงสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิชาการพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ การผลิต การใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา และวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 3. ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ 4. ผลิตและขยายพันธุ์ พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกร 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพการผลิตเสบียงสัตว์ การผลิตพันธุ์ พืชอาหารสัตว์ และการผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ 6. กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเสบียงสัตว์ และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 7. ให้คําปรึกษาและแนะนําด้านอาหารสัตว์ และการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ดิน น้ำ และปุ๋ย แก่เกษตรกร 8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย