พิมพ์

 

  พื้นที่ดูงาน

 -โครงการนาหญ้า เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อจำหน่าย ตำบลโพนทอง

 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  46000