พิมพ์

     

     สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยขอใช้พื้นที่นิคมลำปาว  เนื้อที่ 239 ไร่ (แปลงที่ 1)  ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าหลวง  หมู่ที่ 12 ตำบลภูดิน  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีชื่อว่า  สถานีอาหารสัตว์สาธิตห้วยสีทน  ต่อมาในปี 2521 ได้ขอพื้นที่เพิ่มจากวิทยาลัยเกษตรกรรมกาฬสินธุ์  พื้นที่ 287 ไร่  (แปลงที่ 2) ในปี  พ.ศ. 2533  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  สถานีอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  และในปี พ.ศ. 2545  ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  สถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  และปัจจุบันปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 28 กิโลเมตร  ตามถนนสายกาฬสินธุ์ - อำเภอสหัสขันธ์

               ทิศเหนือ                 ติดกับห้วยบง

            ทิศใต้                     ติดศูนย์พัฒนานิคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ทิศตะวันออก            ติดที่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำปาว

            ทิศตะวันตก              ติดถนนสายเมนของนิคมสร้างตนเองลำปาว

 

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์