..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ส่งมอบหญ้าแห้งให้คลังเสบียงสัตว์จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน ที่บ้านดอกสนวน ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์