..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ส่งมอบหญ้าแห้งให้คลังเสบียงสัตว์จำนวน 5,000 กิโลกรัม เพื่อสำรองไว้ใช้ยามขาดแคลน ที่บ้านดอกสนวน ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ผู้บริหารสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์  เริ่มก่อตั้งหน่วยงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 มีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

 

      ปี พ.ศ.                หัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์

2510 ถึง 2512                 นายมงคล   หาญกล้า

2512 ถึง 2516                 นายสุวิทย์   ผลลาภ

2516 ถึง 2519                 นายสุขสันต์   นิติสุข

2519 ถึง 2521                 นายประเทศ   ปุ้ยพันธวงศ์  รก.

2521 ถึง 2524                 นายวัชรินทร์   บุญภักดี

2524 ถึง 2525                 นายจรัส   ประดิษฐ์กุล

2525 ถึง 2527                 นายบวร   เสนะเกตุ  รก.

2527 ถึง 2531                 นายสุวิทย์   ประดับศรี

2531 ถึง 2533                 นายวิเชียร   สุเสนา  รก.

2533 ถึง 2538                 นายมนัส   อภินาคพงศ์

2538 ถึง 2545                 นายเรืองยุทธ   ภูผาสุข

2545 ถึง 2547                 นายสิงห์   ไชยวงษ์

2547 ถึง 2551                 นายบุญส่ง   เลิศรัตนพงษ์

2551 ถึง 2553                 นายทรงศักดิ์   สิงหเทพ

2553 ถึง 2556                 นายดำรงศักดิ์   หงษ์ทะนี

2556 ถึง ปัจจุบัน               นา่ยวีระพงษ์   อุดรไสว

 

  พื้นที่ดูงาน

 -โครงการนาหญ้า เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อจำหน่าย ตำบลโพนทอง

 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  46000

 

   "แหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาหารสัตว์อินทรีย์"