นายอัศวิน สายเชื้อ

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

โทร. 084-008-4812

นายเทอดศักดิ์ จันทร์เทศ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นายสุนัน ขวัญทอง

จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน

น.ส.ภัคมน พุทธจักร

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน