ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย (New wave) รุ่นที่ 24

 

                 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย (New wave) รุ่นที่ 24 ที่มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร

ตรวจติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm)

                  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ  แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้เข้าตรวจติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีนายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ