ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรส่งเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม)

       วันที่ 1-3 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร แจกเสบียงสัตว์สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม) รายละเอียดดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์

 

                 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์ โดยมีนางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ทางศูนย์ฯ ได้พาคณะเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขื่องคำ ซึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกหญ้ากินีมอมบาซาเพื่อการจำหน่าย และได้พาคณะเยี่ยมชมกิจการงานของศูนย์ฯ อาทิเช่น การจัดการแปลงหญ้าแพงโกลาในระบบอินทรีย์ การผลิตอาหารTMR   เป็นต้น ซึ่งคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจในกิจการงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างยิ่ง

 

ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 

                 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 คณะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งพาคณะเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์

                      ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างชาติด้านพืชอาหารสัตว์ โดยมีนางสุกัญญา คำพะแย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเป็นหัวหน้าคณะ ในการนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้พาคณะฯ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขื่องคำ ซึ่งมีอาชีพหลักในการปลูกหญ้ากินีมอมบาซาเพื่อการจำหน่าย และได้พาคณะฯ เยี่ยมชมกิจการงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อาทิ เช่น การจัดการแปลงหญ้าแพงโกลาในระบบอินทรีย์ การผลิตอาหารTMR   และกิจกรรมอื่นๆ โดยคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง