ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
บริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์

                      

                 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร บริการท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้กับเกษตรกรที่มาขอรับการบริการ เพื่อนำไปปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการและการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้แก่ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม

 

 

                                          

 

            วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ดำเนินการผลิตเสบียงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงผลิตเสบียงสัตว์ของศูนย์วิจัยฯ โดยการเกลี่ยหญ้ารวมกอง พร้อมทั้งเร่งอัดฟ่อนหญ้าที่แห้งแล้ว เข้าเก็บในโรงเก็บ เพื่อเตรียมให้ความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในยามฉุกเฉินหรือเกิดภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ