นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

โทร.081-708-5156

นายศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้ำคำ

จพง.สัตวบาลชำนาญงาน

นางศิรินธร พงศ์สุวรรณ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

 นายครรชิต ศรีพลาน

นวก.สัตวบาลปฏิบัติการ

 

ก่อตั้ง เมื่อปี ๒๕๑๙ พื้นที่ทั้งหมด ๗๗๙ ไร่ 

ที่ตั้ง หมู่ ๑๐ ตำบล ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โทร ๐๔๕ ๗๙๑๕๗๘ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

 

                 วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยนางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อหาทางพัฒนาและยกระดับระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้ตามมาตรฐาน  เพื่อการกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกรสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศต่อไป

     

             

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลา

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ

               วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยปศุสัตว์อำเภอท่งศรีอุดม สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลาให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือที่เข้าร่วมในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ    ณ บ้านกุดปลาตอง ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ ในการนี้นายเสรีไทย เสนาราษฎร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   ได้ให้คำแนะนำเรื่องการปลูก ระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสามารถเลี้ยงกระบือได้ตลอดทั้งปี

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในระบบอินทรีย์

        วันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซและท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในระบบอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ปลูกเป็นอาหารเสริมโปรตีนและปลูกเป็นแนวกันชนบริเวณรอบสถานที่เลี้ยงไก่ไข่

          ในการนี้ นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรได้มอบหมายให้ นายจักรติพงษ์  ยาวะโนภาส เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้คำแนะนำด้านการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ในการนำพืชมาอาหารสัตว์มาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบต่างๆ