นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

โทร.081-708-5156

นายศรีบุญเรือง ฤทธิ์น้ำคำ

จพง.สัตวบาลชำนาญงาน

นางศิรินธร พงศ์สุวรรณ

จพง.ธุรการชำนาญงาน

 นายครรชิต ศรีพลาน

นวก.สัตวบาลปฏิบัติการ

 

ก่อตั้ง เมื่อปี ๒๕๑๙ พื้นที่ทั้งหมด ๗๗๙ ไร่ 

ที่ตั้ง หมู่ ๑๐ ตำบล ลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

โทร ๐๔๕ ๗๙๑๕๗๘ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.