พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในระบบอินทรีย์

        วันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนกล้าพันธุ์ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซและท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในระบบอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อใช้ปลูกเป็นอาหารเสริมโปรตีนและปลูกเป็นแนวกันชนบริเวณรอบสถานที่เลี้ยงไก่ไข่

          ในการนี้ นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรได้มอบหมายให้ นายจักรติพงษ์  ยาวะโนภาส เจ้าพนักงานสัตวบาล ให้คำแนะนำด้านการปลูก การจัดการ และการใช้ประโยชน์ในการนำพืชมาอาหารสัตว์มาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ในรูปแบบต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม