พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร

สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

 

                 วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ โดยนางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้มีอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ เพื่อหาทางพัฒนาและยกระดับระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้ตามมาตรฐาน  เพื่อการกระจายพันธุ์พืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีสู่เกษตรกรสำหรับปลูกเลี้ยงสัตว์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศต่อไป