พิมพ์

             

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรสนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลา

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ

               วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยปศุสัตว์อำเภอท่งศรีอุดม สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลาให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์กระบือที่เข้าร่วมในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ    ณ บ้านกุดปลาตอง ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ ในการนี้นายเสรีไทย เสนาราษฎร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร   ได้ให้คำแนะนำเรื่องการปลูก ระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดสามารถเลี้ยงกระบือได้ตลอดทั้งปี

อ่านเพิ่มเติม