ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
บริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์

                      

                 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร บริการท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้กับเกษตรกรที่มาขอรับการบริการ เพื่อนำไปปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำระบบการจัดการและการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการและการใช้ประโยชน์แปลงหญ้าได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

อ่านเพิ่มเติม