วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ ให้แก่ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม