วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ดำเนินการผลิตเสบียงสัตว์ภายในพื้นที่แปลงผลิตเสบียงสัตว์ของศูนย์วิจัยฯ โดยการเกลี่ยหญ้ารวมกอง พร้อมทั้งเร่งอัดฟ่อนหญ้าที่แห้งแล้ว เข้าเก็บในโรงเก็บ เพื่อเตรียมให้ความพร้อมในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในยามฉุกเฉินหรือเกิดภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ