ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมตรวจประเมินการรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์

              

 

     วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายสัตวแพทย์พิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ นำนายสัตวแพทย์มาโนชย์ วงศ์แวว ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และคณะกรรมการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ลงพื้นที่ บ้านกุดเสถียร หมู่ที่ 6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจประเมินการรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์

          ในการนี้ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร มอบหมายให้นายครรชิต ศรีพลาน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย โดยมีฟาร์มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและยื่นเอกสารขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ จำนวน 10 ราย เลี้ยงไก่รายละ 25 ตัว ผลการตรวจประเมินเบื้องต้นทางคณะกรรมการให้ข้อแนะนำเพื่อให้เกษตรกรแก้ไของค์ประกอบฟาร์มเพื่อให้ผ่านตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ต่อไป