พิมพ์

“จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”

 

               วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 37 ราย ซึ่งมาจากอำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว อำเภอกุดชุม และอำเภอน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเนื้อหาการฝึกอบรม (flash training) ประกอบด้วย 1 การผลิตหัวมันสำปะหลังสดหมักยีสต์ 2 การผลิตใบมันลำเขียวหมัก 3 การผลิตหญ้าหมัก และ4

การทำฟางปรุงแต่ง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจในการรับฟัง และสอบถามปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
                สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เกษตรกรออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่สถานที่ฝึกอบรมเอง และมีการนำอาหารมาร่วมรับประทานเที่ยงด้วยกันกับทีมคณะผู้จัดพร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างการรับประทานอาหาร หลังเสร็จสิ้นจากการรับประทานอาหารแล้วเกษตรกรได้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการพันธุ์หญ้าแพงโกลาไปปลูกด้วยวิธีการปักดำ และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไปปลูกสำหรับการเลี้ยงสัตว์ของตนเองด้วย