นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร

 

 

          วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมทั้งงานด้านอื่นๆ ของจังหวัดยโสธร พร้อมมอบนโยบาย และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จากนั้นในเวลา 12.00 น. ได้เดินทางเยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชอาหารสัตว์ยโสธร ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 100 ชุด หญ้าแห้งเสบียงสัตว์ จำนวน 2,400 กิโลกรัม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร