พิมพ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรส่งเสบียงสัตว์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม)

       วันที่ 1-3 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร แจกเสบียงสัตว์สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม) รายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 1 กันยายน 2562

      1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 5,000 กิโลกรัม

วันที่ 2 กันยายน 2562

      1 บ้านโนนหนองผือ ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำนวน 4,000 กิโลกรัม

      2 บ้านหนองดู่น้อย ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

      3 บ้านโนนอุดม ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 2,500 กิโลกรัม

      4 บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 5,000 กิโลกรัม

วันที่ 3 กันยายน 2562

     1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 5,000 กิโลกรัม

     2 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 2,500 กิโลกรัม

     3 บ้านหนองเป็ด ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 4,000 กิโลกรัม

     4 บ้านยางเดี่ยว ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร จำนวน 2,400 กิโลกรัม

    รวมผลการดำเนินการแจกเสบียงสัตว์ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2562 จำนวน 31,400 กิโลกรัม (1,570 ฟ่อน)