พิมพ์

 

ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 

                 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 คณะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งพาคณะเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรด้วย