ต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย (New wave) รุ่นที่ 24

 

                 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายดำรงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร การพัฒนาคลื่นลูกใหม่ราชการไทย (New wave) รุ่นที่ 24 ที่มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร