เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาที่โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา แนวทางการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เยี่ยมผู้ประสบภัยอุทกภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร

 

“จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”