พิมพ์

ทำเนียบหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2520-2522     นายสอน   สนทอง

พ.ศ. 2522-2523     นายสุวพงษ์   สวัสดิพานิชย์

พ.ศ. 2523-2524     นายสอน   สนทอง

พ.ศ. 2524-2529     นายประจวบ   จันทรสมบัติ

พ.ศ. 2529-2530     นายประเสริฐ   ม่วงเพชร

พ.ศ. 2530-2531     นายสมจิตร   อินทรมณี

พ.ศ. 2531-2538     นายเฉลียว   ศรีชู

พ.ศ. 2538-2542     นายนายเถลิงศักดิ์   โนนทนวงศ์

พ.ศ. 2542-2547     นายบวร   เสนะเกตุ

พ.ศ. 2547-2550     นายวีระศักดิ์   จิโนแสง

พ.ศ. 2550-2553    นายสมพล   ไวปัญญา

 พ.ศ. 2553-2555    นายไพบูลย์  พลบุญ

พ.ศ. 2555-2559   สิบตรีสัญญา   อาจสามารถ

พ.ศ.2559 -           นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร