พิมพ์

        ในปี พ.ศ. 2518-2519 กองอาหารสัตว์มีเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  ได้จัดตั้งหน่วยงานหรือสถานีพืชอาหารสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆที่มีพื้นที่เหมาะสม

       จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายมงคล หาญกล้า นักวิชาการสัตวบาล 7 กองอาหารสัตว์และนายเฉลิม อุทธศรี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ ได้ทำการสำรวจและนำเสนอพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะชื่อ "ดงป่าก่อ" เขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กองอาหารสัตว์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้ขออนุมัติใช้พื้นที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานชื่อว่า "หน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารณะทุ่งกุลาร้องไห้" และเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ในเดือนสิงหาคม 2520 มี นายสอน สนทอง หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์อุบลฯ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน มีลูกจ้างประจำรายเดือน 15 อัตรา เช่าบ้านพักเรือนไม้ 2 ชั้นตรงข้ามโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ในปัจจุบันเป็นสำนักงานชั่วคราว และในปลายปี 2520 จึงได้ย้ายเข้ามาตั้งสำนักงานชั่วคราวในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันใช้เป้นโรงเก็บพัสดุ มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,100 ไร่ และในปี พ.ศ. 2524 หน่วยฯได้รับอนุมัติพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมอีก คือ ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ "หนองไม้ตาย" เขตตำบลเปลือย อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 980 ไร่ ห่างจากหน่วยที่ตั้งเดิมประมาณ 15 กม. รวมพื้นที่ 2,080 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น "สถานีพัฒนาอาหารสัตวืทุ่งกุลาร้องไห้" และปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น" ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด"