นางวัฒนวรรณ ศรีสมพร

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 089-449-9536


 

 ว่าง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายไพฑูรย์ ป้องสนาม

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นายทนงศักดิ์ สิงหรา

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นางบังอร คำมั่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนวรรธ วรรณชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

ได้ทางโทรศัพท์: 043-581454, FAX 043-581454

ทางไปรษณีย์: หมู่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130

พิกัด GPS 15.6206576562364, 103.798916960125

e-mail address: nsthThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำเนียบหัวหน้าสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

พ.ศ. 2520-2522     นายสอน   สนทอง

พ.ศ. 2522-2523     นายสุวพงษ์   สวัสดิพานิชย์

พ.ศ. 2523-2524     นายสอน   สนทอง

พ.ศ. 2524-2529     นายประจวบ   จันทรสมบัติ

พ.ศ. 2529-2530     นายประเสริฐ   ม่วงเพชร

พ.ศ. 2530-2531     นายสมจิตร   อินทรมณี

พ.ศ. 2531-2538     นายเฉลียว   ศรีชู

พ.ศ. 2538-2542     นายนายเถลิงศักดิ์   โนนทนวงศ์

พ.ศ. 2542-2547     นายบวร   เสนะเกตุ

พ.ศ. 2547-2550     นายวีระศักดิ์   จิโนแสง

พ.ศ. 2550-2553    นายสมพล   ไวปัญญา

 พ.ศ. 2553-2555    นายไพบูลย์  พลบุญ

พ.ศ. 2555-2559   สิบตรีสัญญา   อาจสามารถ

พ.ศ.2559 -           นางวัฒนาวรรณ ศรีสมพร

 

 

        ในปี พ.ศ. 2518-2519 กองอาหารสัตว์มีเป้าหมายขยายพื้นที่ดำเนินการด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  ได้จัดตั้งหน่วยงานหรือสถานีพืชอาหารสัตว์ขึ้นในภูมิภาคต่างๆที่มีพื้นที่เหมาะสม

       จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายมงคล หาญกล้า นักวิชาการสัตวบาล 7 กองอาหารสัตว์และนายเฉลิม อุทธศรี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ ได้ทำการสำรวจและนำเสนอพื้นที่ดำเนินการเป็นพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะชื่อ "ดงป่าก่อ" เขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กองอาหารสัตว์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงได้ขออนุมัติใช้พื้นที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานชื่อว่า "หน่วยปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารณะทุ่งกุลาร้องไห้" และเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ในเดือนสิงหาคม 2520 มี นายสอน สนทอง หัวหน้าสถานีอาหารสัตว์อุบลฯ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน มีลูกจ้างประจำรายเดือน 15 อัตรา เช่าบ้านพักเรือนไม้ 2 ชั้นตรงข้ามโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ในปัจจุบันเป็นสำนักงานชั่วคราว และในปลายปี 2520 จึงได้ย้ายเข้ามาตั้งสำนักงานชั่วคราวในพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันใช้เป้นโรงเก็บพัสดุ มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,100 ไร่ และในปี พ.ศ. 2524 หน่วยฯได้รับอนุมัติพื้นที่ดำเนินการเพิ่มเติมอีก คือ ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะ "หนองไม้ตาย" เขตตำบลเปลือย อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 980 ไร่ ห่างจากหน่วยที่ตั้งเดิมประมาณ 15 กม. รวมพื้นที่ 2,080 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น "สถานีพัฒนาอาหารสัตวืทุ่งกุลาร้องไห้" และปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น" ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด"