ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

โทรศัพท์ : 0-7351-2751  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายนามผู้บริหาร

 


                                        รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

                                    “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส”

 รายชื่อผู้บริหาร                                          ปี พ.ศ.

  1. นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล                     2521 - 2529
  2. นายจีระวัชร์  เข็มสวัสดิ์                   2529 - 2530
  3. นายเฉลียว  แก้วชู                         2530 – 2531
  4. นายสมจิตร  อินทรมณี                    2531 – 2537
  5. นายปัญญา  ธรรมศาล                    2537 – 2538
  6. นายวัฒนา  โคตรพัฒน์                   2538 – 2542
  7. นายสถิต  มั่งมีชัย                         2542 – 2544
  8. นายเถลิงศักดิ์  โนนทนวงศ์             2544 – 2548
  9. นายพิสุทธิ์  สุขเกษม                     2549 – 2561
  10. นายพินิจ สวัสดิรักษา                     2561 -

 

              ประวัติความเป็นมา

                                                                                                                                  

                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ได้ก่อตั้งขึ้นเมือปี  พ.ศ. 2521  โดยใช้ชื่อในขณะนั้น ว่า  “สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส”  สังกัดกองอาหารสัตว์ ต่อมาในปี  พ.ศ.  2529    มีการจัดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดกรมปศุสัตว์ใหม่  สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส  จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส ”   และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 9   ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการจัดกรอบอัตรากำลังใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ”  ศูนย์วิจัย ฯ นราธิวาส  มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุม  7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง โดยมีสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เขตพื้นที่  จำนวน  3  สถานี คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส มีพื้นที่งาน รวม 700 ไร่  แบ่งเป็น 2 แปลง คือ

                             - แปลงที่ 1  อยู่ที่ตำบลไพรวัน   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่  200  ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน อาคารทดลองวิจัย  โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ โรงบ่มเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเสบียงสัตว์  คอกสัตว์ทดลอง  / สาธิต แปลงปฎิบัติงานทดลองวิจัย  แปลงทดสอบสาธิต  และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตหญ้าสดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาวะขาดแคลนอาหารสัตว์  ลักษณะดินเป็นทรายชุดบ้านทอน  ความอุมดมสมบูรณ์ต่ำและมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

                             - แปลงที่ 2  อยู่ที่ตำบลสุไหงปาดี     อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส   มีพื้นที่  500  ไร่ เป็นที่ตั้งโรงบ่มเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ และเป็นพื้นที่หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตเสบียงสดและแห้งเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภายะขาดแคลนอาหารสัตว์  ลักษณะดินเป็นชุดดินท่าแซะ  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์  สภาพพื้นที่ลาดเอียง  มีปัญหาการกัดเซาะชะล้างหน้าดิน

 

วิสัยทัศน์

 

laughinglaughingวิจัย  พัฒนาอาหารสัตว์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตปศุสัตว์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างlaughinglaughing