ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

 

220  ม.6  ต.ไพรวัน  อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส  96110

โทรศัพท์ : 073 - 530770 - 1

โทรสาร : 073 - 530894

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.