พิมพ์

อัตรากำลัง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส มีอัตรากำลัง ดังนี้

             ชื่อ - สกุล                       ตำแหน่ง

ข้าราชการ  จำนวน  2  ราย

  นายพินิจ สวัสดิรักษา      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

                             ว่าที่ รต.หญิง มลฤดี ยงกำลัง       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ  จำนวน  8  ราย

 1. นายสนิท  ทองบุญเรือง       พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
 2. นายทวี  เทพจันทร์             พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
 3. นางสาวพิไล  ทองจัง          พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
 4. นางจินดาวดี  สุขเกษม        พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
 5. นางชะอ้อน  เวทมาหะ         พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
 6. นายนิตย์  อินทร์ชุม             พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
 7. นายทวี  หงส์น้อย               พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 2
 8. นายอำพร  พรมแก้ว            พนักงานทั่วไป ระดับ 2                                                                  

พนักงานราชการ  จำนวน  4  อัตรา

 1. นายยุธยา  ขุนสวัสดิ์            เจ้าพนักงานสัตวบาล
 2. นายวีระชัย  เวทมาหะ          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 3. นายธรรมกร  คงชนม์           พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 4. นายมูหาหมัด  อุเซ็ง            พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล