พิมพ์

 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส

โทรศัพท์ : 0-7351-2751  email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายนามผู้บริหาร

 


                                        รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

                                    “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส”

 รายชื่อผู้บริหาร                                          ปี พ.ศ.

  1. นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล                     2521 - 2529
  2. นายจีระวัชร์  เข็มสวัสดิ์                   2529 - 2530
  3. นายเฉลียว  แก้วชู                         2530 – 2531
  4. นายสมจิตร  อินทรมณี                    2531 – 2537
  5. นายปัญญา  ธรรมศาล                    2537 – 2538
  6. นายวัฒนา  โคตรพัฒน์                   2538 – 2542
  7. นายสถิต  มั่งมีชัย                         2542 – 2544
  8. นายเถลิงศักดิ์  โนนทนวงศ์             2544 – 2548
  9. นายพิสุทธิ์  สุขเกษม                     2549 – 2561
  10. นายพินิจ สวัสดิรักษา                     2561 -