พิมพ์

 

              ประวัติความเป็นมา

                                                                                                                                  

                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ได้ก่อตั้งขึ้นเมือปี  พ.ศ. 2521  โดยใช้ชื่อในขณะนั้น ว่า  “สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส”  สังกัดกองอาหารสัตว์ ต่อมาในปี  พ.ศ.  2529    มีการจัดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดกรมปศุสัตว์ใหม่  สถานีพืชอาหารสัตว์นราธิวาส  จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส ”   และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 9   ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 มีการจัดกรอบอัตรากำลังใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น“ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส ”  ศูนย์วิจัย ฯ นราธิวาส  มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุม  7  จังหวัดภาคใต้ตอนล่างประกอบด้วย นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง โดยมีสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เขตพื้นที่  จำนวน  3  สถานี คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง  และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

                                ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส มีพื้นที่งาน รวม 700 ไร่  แบ่งเป็น 2 แปลง คือ

                             - แปลงที่ 1  อยู่ที่ตำบลไพรวัน   อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่  200  ไร่ เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน อาคารทดลองวิจัย  โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ โรงบ่มเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเสบียงสัตว์  คอกสัตว์ทดลอง  / สาธิต แปลงปฎิบัติงานทดลองวิจัย  แปลงทดสอบสาธิต  และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตหญ้าสดเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาวะขาดแคลนอาหารสัตว์  ลักษณะดินเป็นทรายชุดบ้านทอน  ความอุมดมสมบูรณ์ต่ำและมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์

                             - แปลงที่ 2  อยู่ที่ตำบลสุไหงปาดี     อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส   มีพื้นที่  500  ไร่ เป็นที่ตั้งโรงบ่มเมล็ดพันธุ์  โรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ และเป็นพื้นที่หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตเสบียงสดและแห้งเพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภายะขาดแคลนอาหารสัตว์  ลักษณะดินเป็นชุดดินท่าแซะ  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์  สภาพพื้นที่ลาดเอียง  มีปัญหาการกัดเซาะชะล้างหน้าดิน