ค่านิยมหลักกรมปศุสัตว์

" I2 - SMART "

                        I  : Innovation       มุ่งเน้นนวัตกรรม
                        I  : Integration       บูรณาการการทำงาน
                        S  : Standard          มีมาตรฐาน
                        M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ
                        A  : Agility              คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
                        R  : Responsibility   รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
                        T  : Teamwork        มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

วิสัยทัศน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

" มุ่งมั่นพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อการผลิตสัตว์ที่สำคัญของภาคใต้ "

 

 

 

นาย ทวีศิลป์  จีนด้วง

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

ยินดีต้อนรับ

เลขที่ 238 หมู่ที่ 2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84150
โทรศัพท์ : 0 77-310-655
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 1,000 ไร่ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ จึงได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

อาคารสำนักงาน

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4256 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..............