ค่านิยมหลักกรมปศุสัตว์

" I2 - SMART "

                        I  : Innovation       มุ่งเน้นนวัตกรรม
                        I  : Integration       บูรณาการการทำงาน
                        S  : Standard          มีมาตรฐาน
                        M : Mastery            ทำงานอย่างมืออาชีพ
                        A  : Agility              คล่องตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
                        R  : Responsibility   รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
                        T  : Teamwork        มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน

วิสัยทัศน์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

" มุ่งมั่นพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อการผลิตสัตว์ที่สำคัญของภาคใต้ "