ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4256 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..............