ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานส่วนกลางสังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2538 มีพื้นที่ปฏิบัติงาน 1,000 ไร่ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นสถานีพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ จึงได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี

อาคารสำนักงาน

 

 

ภาพถ่ายทางอากาศ 

 

     ลักษณะทางภูมิศาสตร์

     สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย (ชุดดินพะโต๊ะและสวี) สูงจากระดับน้ำทะเล 35 เมตร ละติจูด 09 องศา 08 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องสา 38 ลิปดาตะวันออก มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (พฤษภาคม-ธันวาคม) และฤดูแล้ง (มกราคา-เมษายน) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,565 มิลลิเมตร/ปี

 

     พื้นที่รับผิดชอบ

     ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช มีสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 แห่ง คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง

 

     หน้าที่รับผิดชอบ

     1. วิจัย ทดสอบและสาธิต เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
     2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
     3. วางแผนและผลิตเมล็ดพันธ์ุ หน่อพันธ์ุ ท่อนพันธ์ุ และเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง หญ้าสด และหญ้าหมัก) ให้เพียงพอสำหรับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
     4. โครงการนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลิตเสบียงสัตว์เพื่อการจำหน่าย
     5. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     6. งานบริการด้านอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์
     7. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย