..สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อบรมเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จำนวน 20 ราย มีการสาธิตการผสมอาหาร TMR เลี้ยงแพะขุน เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะต่อไป

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อ สถานีอาหารสัตว์แก่งกระจาน ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2525 ได้ขอแบ่งที่ดินประมาณ 700 ไร่ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี  เพื่อก่อตั้งสำนักงานใหม่และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2538

     ในปี 2529 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีอาหารสัตว์แก่งกระจานเป็นศูนย์วิจัยอาหารสัตว์แก่งกระจาน ต่อมาในปี 2533 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เพชรบุรี และในปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานบางส่วนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยแะพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 

อัตรากำลังของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ดังนี้

           ชื่อ - สกุล                           ตำแหน่ง

ข้าราชการ จำนวน 11 ราย

        

           1. นายธีระ จันทร์แก้ว     

        ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

        โทร.081-9921832

2. นายอานุภาพ  เส็งสาย                  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

                                                   (ช่วยราชการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)

3. นางจุรีรีตน์  เงินแดง                     นักวิทยาศสาตร์ชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ)

4. นายยงยุทธ  สินโพธิ์                     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

5. นายทนงศักดิ์  สิงหรา                   นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

6. นางสุดารัตน์  ภู่เกาะ                     เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

7. นายสุธี  ธรรมวงศา                       เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

8. นางสดุดี  พงษ์เพียจันทร์                นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (ช่วยราชการ)

9. นางสุพิดา  วัฒนนาวิน                    เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน(ช่วยราชการ)

10. นางสมจิต  ประจักษ์บุญเจษฎา        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

11. นางศิริรักษ์  อิ่มชื่น                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 ราย

1. นางวิริยาภรณ์  เภาทอง                   พนักงานพิมพ์

2. นางสุภารัตน์  ดวงหอม                    พนักงานทั่วไป

3. นายพิชัย  ดวงหอม                         พนักงานขับรถยนต์

4. นายมานพ  พราหมณ์แก้ว                พนักงานขับรถยนต์

5. นายสมชาย  จ้านมี                         หัวหน้าผู้ดูแลหมวดสถานที่

6. นายสมชัย  น้อยบุตร                       พนักงานเกษตรพื้นฐาน

7. นายประสาร  มาแสง                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

8. นายสุทธี  มุนาเวท                          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

9. นายสุดใจ  สะทองอ้าย                      พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานราชการ จำนวน 6 ราย             

1. นายธีรศักดิ์  บุญลา                          นักวิชาการสัตวบาล

2. นายธีรสาร  อยู่คง                            เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. นายจตุพล  คล้ายทิพย์                      เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นางสาวรัตนา  ช่างกล                       เจ้าพนักงานธุรการ

5. นายสรวง  หอมจันทร์                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

6. นายเพลิน  แป้นทอง                         พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จ้างเหมาบริการรายเดือน  จำนวน 4 ราย

1. นายดวง  ทรัพย์มา                            รักษาความปลอดภัย

2. นางวันดี  เจริญสุขสวัสดิ์                     ทำความสะอาด

3. นางสาวรัตนา  พูลสวัสดิ์                     คนงาน

4. นางสาวอังคณา  สัมอยู่                      คนงาน

 

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน

ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าธีปังกรรัศมีโชติ ณ เทสบาลตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

ตู้ ปณ.4 ปณฝ.นราธิป  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  76121

โทรศัพท์. 0 3259 4052

โทรสาร. 0 3259 4052

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัด GPS 12.6505456654197, 99.8781259742145