พิมพ์

      ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี สังกัดสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมชื่อ สถานีอาหารสัตว์แก่งกระจาน ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2510 ที่ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในปี 2525 ได้ขอแบ่งที่ดินประมาณ 700 ไร่ จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี  เพื่อก่อตั้งสำนักงานใหม่และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2538

     ในปี 2529 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีอาหารสัตว์แก่งกระจานเป็นศูนย์วิจัยอาหารสัตว์แก่งกระจาน ต่อมาในปี 2533 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยอาหารสัตว์เพชรบุรี และในปี 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานบางส่วนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยแะพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี