พิมพ์

อัตรากำลังของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ดังนี้

           ชื่อ - สกุล                           ตำแหน่ง

ข้าราชการ จำนวน 11 ราย

        

           1. นายธีระ จันทร์แก้ว     

        ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

        โทร.081-9921832

2. นายอานุภาพ  เส็งสาย                  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

                                                   (ช่วยราชการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์)

3. นางจุรีรีตน์  เงินแดง                     นักวิทยาศสาตร์ชำนาญการพิเศษ (ช่วยราชการ)

4. นายยงยุทธ  สินโพธิ์                     นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

5. นายทนงศักดิ์  สิงหรา                   นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

6. นางสุดารัตน์  ภู่เกาะ                     เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

7. นายสุธี  ธรรมวงศา                       เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

8. นางสดุดี  พงษ์เพียจันทร์                นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (ช่วยราชการ)

9. นางสุพิดา  วัฒนนาวิน                    เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน(ช่วยราชการ)

10. นางสมจิต  ประจักษ์บุญเจษฎา        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

11. นางศิริรักษ์  อิ่มชื่น                       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 9 ราย

1. นางวิริยาภรณ์  เภาทอง                   พนักงานพิมพ์

2. นางสุภารัตน์  ดวงหอม                    พนักงานทั่วไป

3. นายพิชัย  ดวงหอม                         พนักงานขับรถยนต์

4. นายมานพ  พราหมณ์แก้ว                พนักงานขับรถยนต์

5. นายสมชาย  จ้านมี                         หัวหน้าผู้ดูแลหมวดสถานที่

6. นายสมชัย  น้อยบุตร                       พนักงานเกษตรพื้นฐาน

7. นายประสาร  มาแสง                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

8. นายสุทธี  มุนาเวท                          พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

9. นายสุดใจ  สะทองอ้าย                      พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานราชการ จำนวน 6 ราย             

1. นายธีรศักดิ์  บุญลา                          นักวิชาการสัตวบาล

2. นายธีรสาร  อยู่คง                            เจ้าพนักงานสัตวบาล

3. นายจตุพล  คล้ายทิพย์                      เจ้าพนักงานสัตวบาล

4. นางสาวรัตนา  ช่างกล                       เจ้าพนักงานธุรการ

5. นายสรวง  หอมจันทร์                        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

6. นายเพลิน  แป้นทอง                         พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จ้างเหมาบริการรายเดือน  จำนวน 4 ราย

1. นายดวง  ทรัพย์มา                            รักษาความปลอดภัย

2. นางวันดี  เจริญสุขสวัสดิ์                     ทำความสะอาด

3. นางสาวรัตนา  พูลสวัสดิ์                     คนงาน

4. นางสาวอังคณา  สัมอยู่                      คนงาน