พิมพ์

      ผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เดิมเรียก หัวหน้าสถานีพืชอาหารสัตว์แก่งกระจาน ต่อมาเปลี่ยนเป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

มีผู้บริหารตามลำดับดังนี้

     รายชื่อผู้บริหาร                               ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1.  นายรักไทย  อินทรสุขศรี                     2510 - 2522

2.  นายวัชรินทร์  บุญภักดี                       2522 - 2526    

3.  นายจีระวัชร์  เข็มสวัสดิ์                       2526 - 2529    

4.  นายเถลิงศักดิ์  โนนทนวงศ์                  2529 - 2536     

5.  นายอุทัย  ลีรัตนชัย                            2536 - 2540    

6.  นายวัฒนา  โคตรพัฒน์                       2541 - 2544   

7.  นายมณฑป  นพคุณ                           2545 - 2552     

8.  นายปรัชญา  ปรัชญลักษณ์                  2552 - 2553    

9.  นายสมศักดิ์  เภาทอง                          2553 - 2554    

10. นายศักดา  ประจักษ์บุญเจษฎา             2554 - ปัจจุบัน