..สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อบรมเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จำนวน 20 ราย มีการสาธิตการผสมอาหาร TMR เลี้ยงแพะขุน เพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงแพะต่อไป