ในปัจจุบันเกษตรกรไทยยังยึดอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ ทั้งเป็นอาชีพหลักและอาชีพรอง ทั่วทุกภาคของประเทศมีประชากรสัตว์ประมาณ 6.5 ล้านตัว อาหารหยาบที่ใช้เลี้ยง นอกจากพืชอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุน ทั้งเมล็ดพันธุ์ และท่อนพันธุ์จากกรมปศุสัตว์เพื่อปลูกใช้เลี้ยงสัตว์แล้ว ยังอาศัยวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรแลโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดูเหมือนจะเพียงพอในการเลี้ยงสัตว์ตลอดปี แต่ในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิด ภัยแล้งเป็นเวลานาน เกษตรกรมักจะได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดแคลนอาหารหยาบ          กรมปศุสัตว์จึงจำเป็นต้องวางแผนสำรองเสบียงสัตว์ไว้ให้เพียงพอ เพื่อสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยเหล่านี้ได้ทันที ทั้งในรูปของหญ้าแห้ง หญ้าหมัก และหญ้าสด