สรุปพื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์รายปี


 

1.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2561 

2.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 

3.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 

4.พื้นที่ใช้ประโยชน์หน่วยงานสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด

  คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล สำหรับรวบรวมเสบียงสัตว์ไว้ในพื้นที่ สามารถนำมาแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ จำนวน 67 แห่ง

 เป้าหมาย

  1. จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ในพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ทั้ง 32 แห่ง โดยให้ศูนย์ฯ แต่ละแห่งจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ในพื้นที่ที่เหมาะสม หน่วยงานละ 2 แห่ง รวม 67 แห่ง (ศวอ.สตูลมี 5 แห่ง)
  2. เก็บสำรองเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประมาณ 5,000 - 10,000 กิโลกรัม/ปี/แห่ง            

คลังเสบียงสัตว์ที่จัดตั้งในปีงบประมาณ 2561         

คลังเสบียงสัตว์ที่จัดตั้งในปีงบประมาณ 2562         

คลังเสบียงสัตว์ที่จัดตั้งในปีงบประมาณ 2563         

 

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปี 62

 slide 1 (โครงการ    ข้าวโพด)

slide 2 (เนเปียร์ปากช่อง1  แพงโกล่า  มันสำปะหลัง)

slide 3 ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการเตรียมข้อมูลที่ ศวอ.ดำเนินการ

รายละเอียดทั้งหมด